Počet položek: 0 0 CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné a účinné od 1. 1. 2020

Provozovatel

Jiří Straka – Stavoplast s.r.o.
Úročnice 73
Benešov u Prahy
PSČ 256 01
IČ: 169 56 648
CZ6106070179

Vydal Městský živnostenský úřad Benešov
č.j.: 10249/92/v
č.j.: 10250/92/v 

Kontakty

Telefon: +420 606 373 423
Email: straka@stropnipodhledy.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1
V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává fyzická osoba Jiří Straka tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Jiří Straka – STAVOPLAST

se sídlem Úročnice 73, 256 01 Benešov , IČ: 169 56 648, DIČ: CZ6106070179, email: straka@stropnipodhledy.cz, živnostenské listy vydané Živnostenským úřadem Benešov (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2
Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.stropnipodhledy.cz (dále jen eshop).

1.3
Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.

1.4
Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5
Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Úzavření kupní smlouvy

2.1
Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2
Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

3. Poučení o odstoupení od smlouvy

3.1
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

3.2
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

3.3
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo
e-mailem). Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

4.4
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. Důsledky odstoupení od smlouvy

5.1
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

5.2
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy. V žádném případě neposílejte vrácené zboží na dobírku.

5.3
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace